Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rzeczenica
Herb Urząd Gminy Rzeczenica

Sobota 21.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2016 rok

 

Uchwały Rady Gminy Rzeczenica - 2016 rok
 lp  nr uchwały  data  tytuł  plik
 1  XIX/129/2016  28.01.2016  w sprawie uchwalenia "Gminnegi Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016".  PDF
 2  XIX/130/2016  28.01.2016  w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016".  PDF
3 XIX/131/2016 28.01.2016  w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Rzeczenica na lata 2016-2020. PDF
4 XIX/132/2016 28.01.2016  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 PDF
5 XIX/133/2016 28.01.2016   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. PDF
6 XIX/134/2016 28.01.2016  w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. PDF
7 XIX/135/2016 28.01.2016  w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach reatowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. PDF
8 XIX/136/2016 28.01.2016  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczenica. PDF
9 XIX/137/2016 28.01.2016  w sprawie wyrażaenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej położonej w miejscowości Rzeczenica PDF
10 XIX/138/2016 28.01.2016  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własmność Gminy Rzeczenica. PDF
11 XIX/139/2016 28.01.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDF
12 XIX/140/2016 28.01.2016  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Rzeczenicy" oraz nadania jej statutu. PDF
13 XIX/141/2016 28.01.2016  w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzeczenica" PDF
14 XIX/142/2016 28.01.2016  w sprawie współdziałaia z Gminą Czarne PDF
15 XIX/143/2016 28.01.2016  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica. PDF
16 XIX/144/2016 28.01.2016  w sprawie korekty uchwały NR XIV/103/2015 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Rzeczenica i Gwieździn, Gmina Rzeczenica. PDF
17 XX/145/2016 22.02.2016 w sprawie zamiaru likwidacji Samorzadowego Przedszkola w Brzeziu PDF
18 XX/146/2016 22.02.2016  w sprawie zamiaru likwidacji Samorzadowego Przedszkola w Międzyborzu PDF
19 XX/147/2016 22.02.2016  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie PDF
20 XXI/148/2016 29.02.2016 w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/15 Rady Gminy Rzeczenica w sprawie przyjecia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2016 rok. PDF
21 XXI/149/2016 29.02.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
22 XXI/150/2016 29.02.2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli  i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Rzeczenica jest organem prowadzącym. PDF
23 XXII/151/2016 17.03.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
24 XXII/152/2016 17.03.2016   w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
25 XXII/153/2016 17.03.2016  w sprawie rozstrzygniecia o wyodrębnieniu w budzecie Gminy Rzeczenica na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki PDF
26 XXII/151/2016 17.03.2016  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2016 roku. PDF
27 XXII/155/2016 17.03.2016  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy. PDF
28 XXII/156/2016 17.03.2016  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy. PDF
29 XXII/157/2016 17.03.2016  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy. PDF
30 XXII/158/2016 17.03.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzeczenica Porozumienia z Gminami Koczała, Miastko, Przechlewo w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe". PDF
31 XXII/159/2016 17.03.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzeczenica Porozumienia z Gminą Czarne w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe. PDF
32 XXII/160/2016 17.03.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzeczenica a Powiatem Człuchowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Budowa gminnej drogi wewnętrznej i niezbednej infrastruktury technicznej oraz budowa miejsc parkingowych w miejscowosci Rzeczenica". PDF
33 XXII/161/2016 17.03.2016  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczenica. PDF
34 XXII/162/2016 17.03.2016  w sprawie okreslenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
35 XXII/163/2016 17.03.2016  w sprawie poboru opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie  inkasentów i wysokości wznagrodzenia za inkaso. PDF
36 XXII/164/2016 17.03.2016  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina rzeczenica jest organem prowadzącym. PDF
37 XXII/165/2016 17.03.2016  w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Rzeczenicy na rzecz Gminy Rzeczenica z przeznaczeniem na drogę gminną. PDF
38 XXIII/166/16 31.03.2016  w sprawie utworzenia targowiska gminnego i przyjecia regulaminu targowiska gminnego w Rzeczenicy. PDF
39 XXIV/167/16 21.04.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
40 XXIV/168/16 21.04.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
41 XXIV/169/16 21.04.2016  w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu PDF
42 XXIV/170/16 21.04.2016  w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Brzeziu PDF
43 XXIV/171/16 21.04.2016  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy w Gwieździnie PDF
44 XXIV/172/16 21.04.2016  w sprawie utworzenia Centrun Integracji Społecznej "SZANSA" z siedzibą w Pieniężnicy i nadania mu statutu. PDF
45 XXV/173/2016 04.05.2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rzeczenica do zawarcia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ugody administarcyjnej przed Wojewoda pomorskim, w postępowaniu odszkodowawczym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne oznaczone nr ewidencyjnymi 840/4 o pow. 0,0006 ha, 840/5 o pow. 0,0077 ha, 845/1 o pow. 0,0023 ha, 879/1 o pow. 0,0556 ha, 700/1 o pow. 0,03 ha i 641/17 o pow. 0,0362 ha, położone w miejscowości Rzeczenica, które z mocy prawa stały się własnoscią Skarbu Państwa.  PDF
46 XXV/174/2016 04.05.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
47 XXV/175/2016 04.05.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
48 XXVI/176/2016 17.06.2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdabnia finansowego za 2015 rok. PDF
49 XXVI/177/2016 17.06.2016  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. PDF
50 XXVI/178/2016 17.06.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
51 XXVI/179/2016 17.06.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025. PDF
52 XXVI/180/2016 17.06.2016  w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2016 roku nr XIX/140/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w rzeczenicy oraz nadania jej statutu. PDF
53 XXVI/181/2016 17.06.2016  w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. PDF
54 XXVII//182/2016 30.06.2016  w sprawie aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy Rzeczenica PDF
55 XXVII//183/2016 30.06.2016  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej PDF
56 XXVII//184/2016 30.06.2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalmi ścieków na terenie Gminy Rzeczenica. PDF
57 XXVII//185/2016 30.06.2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzeczenica przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku PDF
58 XXVII//186/2016 30.06.2016   w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego zasady dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby własne gospodarstw domowych w istniejących posesjach mieszkalnych na terenie gminy Rzeczenica. PDF
59 XXVII//187/2016 30.06.2016  w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. PDF
60 XXVII//188/2016 30.06.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w miejscowości Breńsk obręb geodezyjny Dzików PDF
61 XXVII//189/2016 30.06.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w miejscowości Olszanowo PDF
62 XXVII//190/2016 30.06.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej połozonej w obrębie  geodezyjnym Rzeczenica PDF
63 XXVII//191/2016 30.06.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej połozonej w obrębie  geodezyjnym Rzeczenica PDF
64 XXVII//192/2016 30.06.2016  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczenica. PDF
65 XXVII//193/2016 30.06.2016  w sprawie współdziałania Gminy Rzeczenica z Powiatem Człuchowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do placówek oświatowych. PDF
66 XXVII//194/2016 30.06.2016  zmieniajaca Uchwałę Nr XIX/138/16 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczenica. PDF
67 XXVIII/195/16 15.07.2016 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze PDF
68 XXVIII/196/16 15.07.2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/16  z dnia 31.03.2016 roku w sprawie utworzenia targowiska gminnego i przyjęcia regulaminu targowiska gminnego w Rzeczenicy PDF
69 XXVIII/197/16 15.07.2016 w sprawie przyjęcia programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego (Łac. Heracleum sosnowskyi) na terenie gminy Rzeczenica PDF
70 XXIX/198/2016 25.08.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok. PDF
71 XXIX/199/2016 25.08.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025. PDF
72 XXIX/200/2016 25.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne nabycie nieruchomosci zabudowanej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej. PDF
73 XXIX/201/2016 25.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbucie działki gruntowej w miejscowości Pieniężnica PDF
74 XXIX/202/2016 25.08.2016 w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie oraz włączenie Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie do Zespołu Szkół w Rzeczenicy. PDF
75 XXX/203/2016 22.09.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
76 XXXI/204/2016 12.10.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok PDF
77 XXXI/205/2016 12.10.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
78 XXXI/206/2016 12.10.2016 w sprawie współdzialania z Gmina Przechlewo i Czarne PDF
79 XXXI/207/2016 12.10.2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Rzeczenica. PDF
80 XXXI/208/2016 12.10.2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslajacego zasady dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urzadzeniami na potrzeby własne gospodarstw domowych w istniejących posesjach mieszkalnych na terenie gminy Rzeczenica. PDF
81 XXXI/209/2016 12.10.2016  w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/202/16 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie oraz włączenia Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie do Zespołu Szkół w Rzeczenicy. PDF
82 XXXI/210/2016 12.10.2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w Gwieździnie. PDF
83 XXXI/211/2016 12.10.2016   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w miejscowości Gwieździn. PDF
84 XXXI/212/2016 12.10.2016  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego i zawarcia umowy na okres 10 lat. PDF
85 XXXI/213/2016 12.10.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek gruntowych na cele publiczne. PDF
86 XXXI/214/2016 12.10.2016  w sprawie przyjecia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dka Gminy Rzeczenica" PDF
87 XXXII/215/2016 24.11.2016  w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji PDF
88 XXXII/216/2016 24.11.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok PDF
89 XXXII/217/2016 24.11.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
90 XXXII/218/2016 24.11.2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDF
91 XXXII/219/2016 24.11.2016   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu PDF
92 XXXII/220/2016 24.11.2016  w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomości PDF
93 XXXII/221/2016 24.11.2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Rzeczenica przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. PDF
94 XXXII/222/2016 24.11.2016  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych Rzeczenica i Gwieździn gmina Rzeczenica PDF
95 XXXII/223/2016 24.11.2016  w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDF
96 XXXII/224/2016 24.11.2016  w sprawie przyjecia rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami, októrych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. PDF
97 XXXII/225/2016 24.11.2016  w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rzeczenica dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. PDF
98 XXXII/226/2016 24.11.2016  w sprawie rozwiązania Straży Gminnej PDF
99 XXXII/227/2016 24.11.2016  w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/209/16 Rady gminy rzeczenica z dnia 12.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/X/202/16 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 25.08.2016 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie oraz włączenia Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie do Zespołu Szkół w Rzeczenicy. PDF
100 XXXII/228/2016 24.11.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
101 XXXII/229/2016 24.11.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
102 XXXII/230/2016 24.11.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
103 XXXII/231/2016 24.11.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
104 XXXII/232/2016 24.11.2016  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
105 XXXII/233/2016 24.11.2016  w sprawie wuboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty PDF
106 XXXII/234/2016 24.11.2016  w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej PDF
107 XXXIII/235/2016 22.12.2016 w sprawie przyjecia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczacego rady Gminy Rzeczenica PDF
108 XXXIII/236/2016 22.12.2016 w sprawie wyboru wiceprzewodniczacego Rady Gminy Rzeczenica PDF
109 XXXIII/237/2016 22.12.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica PDF
110 XXXIII/238/2016 22.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2017 PDF
111 XXXIII/239/2016 22.12.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok PDF
112 XXXIII/240/2016 22.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
113 XXXIV/241/2016 29.12.2016  w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PDF
114 XXXIV/242/2016 29.12.2016  w sprawie zamiatu likwidacji Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu PDF
115 XXXIV/243/2016 29.12.2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica PDF
116 XXXIV/244/2016 29.12.2016  w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez gminę Rzeczenica umowę o partnerstwie z Gminami Koczała, Miastko, Przechlewo, pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego PDF
117 XXXIV/245/2016 29.12.2016  w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez gminę Rzeczenica umowę o partnerstwie z Gminą Czarne pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego PDF
118 XXXIV/246/2016 29.12.2016  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/163/16 rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokosci wynagrodzenia na inkaso. PDF
119 XXXIV/247/2016 29.12.2016  w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. PDF
120 XXXIV/248/2016 29.12.2016  w sprawie przyjecia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie uzytecznych na 2017 rok. PDF
121 XXXIV/249/2016 29.12.2016  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
122 XXXIV/250/2016 29.12.2016   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2016 rok PDF
123 XXXIV/251/2016 29.12.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2016-2025 PDF
124 XXXIV/252/2016 29.12.2016  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Człuchowskim dotyczącego załozenia i prowadzenia pzrez Powiat Człuchowski Przedszkola Specjalnego w Człuchowie. PDF

 

Wytworzył:
Danuta Fijałkowska
(2016-02-07)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2016-02-07 10:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bieńkowska
(2017-01-26 12:22:41)
 
 
ilość odwiedzin: 528566

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X