Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Rzeczenica
Herb Urząd Gminy Rzeczenica

Sobota 21.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2017 rok

Uchwały Rady Gminy Rzeczenica - 2017 rok
lp nr uchwały data tytuł plik
 1 XXXV/253/2017  09.02.2017   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok.  PDF
 2  XXXV/254/2017  09.02.2017   w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027  PDF
 3  XXXV/255/2017 09.02.2017 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2017" PDF
 4  XXXV/256/2017 09.02.2017  w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2017" PDF
 5  XXXV/257/2017 09.02.2017  w sprawie powołania doraźnej Komisji Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica PDF
 6  XXXV/258/2017 09.02.2017  w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cisy w Czarnem" PDF
 7  XXXV/259/2017 09.02.2017  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. PDF
 8  XXXV/260/2017 09.02.2017  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
 9  XXXV/261/2017 09.02.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Brzezie. PDF
10  XXXVI/262/2017 23.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
11  XXXVI/263/2017 23.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
12  XXXVI/264/2017 23.03.2017 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Rzeczenica na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. PDF
13  XXXVI/265/2017 23.03.2017 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzeczenica na 2017 rok PDF
14  XXXVI/266/2017 23.03.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymy oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2017 roku PDF
15  XXXVI/267/2017 23.03.2017 w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Rady Gminy Rzeczenica. PDF
16  XXXVI/268/2017 23.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  - Prawo oswiatowe na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. PDF
17  XXXVI/269/2017 23.03.2017 w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym da przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Rzeczenica jest organem prowadzącym. PDF
18  XXXVI/270/2017 23.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w miejscowości Międzybórz. PDF
19  XXXVI/271/2017 23.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej w miejscowości Międzybórz PDF
20  XXXVI/272/2017 23.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. PDF
21  XXXVI/273/2017 23.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. PDF
22 XXXVII/274/17 18.05.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
23 XXXVII/275/17 18.05.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
24 XXXVII/276/17 18.05.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzenie ścieków PDF
25 XXXVII/277/17 18.05.2017  w sprawie ustalenia doplaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków PDF
26 XXXVII/278/17 18.05.2017  w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/268/17 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 marca 2017 r. PDF
27 XXXVII/279/17 18.05.2017  w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku Dąb szypółkowy, rosnącego na działce nr 670/2, obręb Międzybórz, gmina Rzeczenica. PDF
28 XXXVII/280/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica. PDF
29 XXXVII/281/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Koszalińskiej 75A w miejscowosci Brzezie i udzielenie bonifikaty. PDF
30 XXXVII/282/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci budynkowej i udzielenie bonifikaty PDF
31 XXXVII/283/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci zabudowanej Pieniężnica 59 i udzielenie bonifikaty PDF
32 XXXVII/284/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
33 XXXVII/285/17 18.05.2017  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
34 XXXVII/286/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
35 XXXVII/287/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
36 XXXVII/288/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
37 XXXVII/289/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
38 XXXVII/290/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
39 XXXVII/291/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
40 XXXVII/292/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
41 XXXVII/293/17 18.05.2017   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych PDF
42 XXXVIII/294/17 22.06.2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji PDF
43 XXXVIII/295/17 22.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
44 XXXVIII/296/17 22.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
45 XXXVIII/297/17 22.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i udziałów w nieruchomościach zabudowanych w miejscowości Brzezie, ul. Koszalińska 56A. PDF
46 XXXVIII/298/17 22.06.2017 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej PDF
47 XXXVIII/299/17 22.06.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. PDF
48 XXXIX/300/17 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok PDF
49 XXXIX/301/17 28.06.2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. PDF
50 XXXIX/302/17 28.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
51 XXXIX/303/17 28.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
52 XL/304/17 10.07.2017  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych PDF
53 XL/305/17 10.07.2017   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych PDF
54 XL/306/17 10.07.2017   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych PDF
55 XL/307/17 10.07.2017   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych PDF
56 XL/308/17 10.07.2017  w sprawie wezwania do usunięcia uchwały PDF
57 XLI/309/17 07.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy PDF
58 XLI/310/17 07.09.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
59 XLI/311/17 07.09.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
60 XLI/312/17 07.09.2017 w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica PDF
61 XLI/313/17 07.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65A PDF
62 XLI/314/17 07.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 617 położonej w obrębie geodezyjnym Międzybórz PDF
63 XLI/315/17 07.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w miejscowosci Rzeczenica PDF
64 XLI/316/17 07.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w Rzeczenicy PDF
65 XLII/317/17 05.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok. PDF
66 XLII/318/17 05.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
67 XLII/319/17 05.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeczenicy PDF
68 XLII/320/17 05.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65A PDF
69 XLIII/321/17 26.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok PDF
70 XLIII/322/17 26.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
71 XLIII/323/17 26.10.2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDF
72 XLIII/324/17 26.10.2017 w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica PDF
73 XLIII/325/17 26.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeczenicy PDF
74 XLIII/326/17 26.10.2017 w sprawie powołania spółdzielni socjalnej PDF
75 XLIV/327/17 30.11.2017  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" PDF
76 XLIV/328/17 30.11.2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Rzeczenicy w ośmoletnią Szkołę podstawową im. Gen. Władysława Andersa w Rzeczenicy. PDF
77 XLV/329/17 14.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2017 rok PDF
78 XLV/330/17 14.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
79 XLV/331/17 14.12.2017  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PDF
80 XLV/332/17 14.12.2017  w sprawie okreslenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, Klubie SENIOR+ w Międzyborzu. PDF
81 XLV/333/17 14.12.2017  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDF
82 XLV/334/17 14.12.2017

 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości bedącej własnością Gminy Rzeczenica

PDF
83 XLV/335/17 14.12.2017  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości bedącej własnością Gminy Rzeczenica PDF
84 XLV/336/17 14.12.2017  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości bedącej własnością Gminy Rzeczenica PDF
 85 XLVI/337/17 28.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżevie Gminy Rzeczenica na 2017 rok PDF
 86 XLVI/338/17 28.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
 87 XLVI/339/17 28.12.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica PDF
88 XLVI/340/17 28.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2018 PDF
89 XLVI/341/17 28.12.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 PDF
90 XLVI/342/17 28.12.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2018 rok PDF

 

Wytworzył:
Danuta Fijałkowska
(2017-02-16)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2017-02-16 12:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Rochmińska
(2018-01-03 15:10:33)
 
 
ilość odwiedzin: 528556

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X