☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Herb Urząd Gminy Rzeczenica

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rzeczenica 2018 rok
numer zarządzenia data zarządzenia tytuł treść
1/2018 02.01.2018 w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok PDF
2/2018 02.01.2018

w sprawie powołania komisji prowadzącej sprawy związane z dofinansowaniem kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rzeczenica.

PDF
3/2018 02.01.2018 w sprawie powołania komisji prowadzącej sprawy związane z dofinansowaniem kosztów budowy lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby własne gospodarstwa domowego na terenie Gminy Rzeczenica PDF
4/2018 04.01.2018 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzybórz PDF
5/2018 04.01.2018 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica PDF
6/2018 04.01.2018 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica PDF
7/2018 05.01.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
8/2018  08.01.2018 w sprawie określenia wzoru fomularza oraz listy poparcia dla projektu w ramach Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. PDF
9/2018  08.01.2018 w sprawie określenia sczegółowego harmonogramu realizacji Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. PDF
10/2018 08.01.2018 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica PDF
11/2018 08.01.2018 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica PDF
12/2018 08.01.2018 w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w miejscowości Rzeczenica PDF
13/2018 22.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rzeczenica na rok 2018 z zakresu "Kultury fizycznej i sportu" oraz "Edukacji publicznej, oświaty i wychowania" PDF
14/2018 26.01.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok  PDF
15/2018 29.01.2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenica na rok szkolnyy 2018/2019. PDF
16/2018 06.02.2018 w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica za 2017 r.  PDF
17/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzybórz  PDF
18/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedazy nieuchomosci zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Brzezie  PDF
19/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pieniężnica  PDF
20/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu działki położonej w obrębie geodezyjnym Pieniężnica  PDF
21/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Brzezie  PDF
22/2018 06.02.2018  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica  PDF
23/2018 08.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
 24/2018 13.02.2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczenica z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu" oraz "Edukacji publicznej, oświaty i wychowania" w 2018 roku  PDF
25/2018 13.02.2018 w sprawie informacji o wynkach weryfikacji zadań zgłoszonych do realizowania w ramach Fubduszu Projektów Obywatelskich w 2018 roku. PDF
 26/2018 16.02.2018  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
27/2018 20.02.2018 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rzeczenica os. Rzewnica na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. PDF
28/2018 28.02.2018 w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji na rok 2018 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie: "Kultury fizycznej i sportu" oraz "Edukacji publicznej, oświaty i wychowania" PDF
29/2018 29.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok  PDF
30/2018 01.03.2018 w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Zalesiu na czas oznaczony do 3 miesięcy.  PDF
31/2018 02.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
32/2018 07.03.2018 w sprawie ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji w ramach Funduszu projektów Obywatelskich PDF
33/2018 07.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
34/2018 14.03.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem sprzętu budowlanego PDF
35/2018 14.03.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materialów do remontu dróg PDF
36/2018 14.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmiad w budżecie gminy na 2018 rok PDF
37/2018 14.03.2018 w sprawie zatwierdzenia Diagnoz Rozwojowych Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy PDF
38/2018 20.03.2018 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego PDF
39/2018 26.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
40/2018 28.03.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej. PDF
41/2018 28.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
42/2018 29.03.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
43/2018 06.04.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Rzeczenica przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018 r.). PDF
44/2018 09.04.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki gruntowej położonej w obrebie geodezyjnym Pieniężnica PDF
45/2018 09.04.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki połozonej w obrębie geodezyjnym Pieniężnica PDF
46/2018 09.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Brzezie PDF
47/2018 09.04.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki gruntowej połozonej w obrębie geodezyjnym Brzezie PDF
48/2018 10.04.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
49/2018 13.04.2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ochrony danych PDF
50/2018 13.04.2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy w 2018 roku PDF
51/2018 20.04.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnetrznej dla projektu - "Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa nr RPPM.08.04.00-22-0027/16-00 Oś Priorytetowa 8 "Konwersja", Działanie 8.4 "Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego" PDF
52/2018 20.04.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnetrznej dla projektu - "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 Oś Priorytetowa 8 "Konwersja", Działanie 8.4 "Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego" PDF
53/2018 20.04.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
54/2018 25.04.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
55/2018 26.04.2018 w sprawie powołania komisji dla wyłonienia kandydata na stanowisko inspektor ochrony danych PDF
56/2018 26.04.2018 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rzeczenica PDF
57/2018 30.04.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
58/2018 30.04.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzeczeczenica PDF
59/2018 09.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu do dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Międzybórz PDF
60/2018 09.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu do dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Brzezie PDF
61/2018 09.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu do dzierżawy systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Rzeczenica przy ul. Lipowej PDF
62/2018 14.05.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego PDF
63/2018 14.05.2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych PDF
64/2018 14.05.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
65/2018 16.05.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
66/2018 17.05.2018 w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej ujęcia i stacji uzdatniania wody z Zalesiu PDF
67/2018 24.05.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Zalesie PDF
68/2018 24.05.2018 w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w miejscowości Rzeczenica PDF
69/2018 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
70/2018 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji PDF
71/2018 25.05.2018 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeczenicy PDF
72/2018 30.05.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
73/2018 05.06.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" PDF
74/2018 06.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
75/2018 19.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
76/2018 20.06.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty świadczenia "Dobry start" PDF
77/2018 20.06.2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rzeczenica PDF
78/2018 25.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
79/2018 29.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
80/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rzeczenica PDF
81/2018 05.07.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
82/2018 12.07.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczenicy PDF
83/2018 18.07.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
84/2018 23.07.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi w miejscowości Rzeczenica PDF
85/2018 31.07.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczenicy PDF
86/2018 31.07.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
87/2018 01.08.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Rzeczenicy PDF
88/2018 02.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
89/2018 08.08.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczenicy PDF
90/2018 09.08.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły PDF
91/2018 14.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
92/2018 23.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
93/2018 24.08.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r. PDF
94/2018 28.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej PDF
95/2018 28.08.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzeczenica PDF
96/2018 31.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
97/2018 05.09.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzeczenica PDF
98/2018 07.09.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
99/2018 10.09.2018 w sprawie przeprowadeznia konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz iinymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" PDF
100/2018 11.09.2018

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Rzeczenica, Rady Powiatu Człuchowskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborach Wójta Gminy Rzeczenica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDF
101/2018 17.09.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
102/2018 17.09.2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" PDF
103/2018 21.09.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
104/2018 26.09.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Rzeczenica PDF
105/2018 26.09.2018 w sprawie sprzedaży działki gruntowej w drodze rokowań PDF
106/2018 26.09.2018 w sprawie sprzedaży działki gruntowej w drodze rokowań PDF
107/2018 26.09.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brzezie PDF
108/2018 26.09.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzybórz PDF
109/2018 26.09.2018 w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 45 w miejscowości Gwieździn PDF
110/2018 26.09.2018 w sprawie sprzedaży działki gruntowej w drodze rokowań PDF
113/2018 08.10.2018 w sprawie sprzedaży działki gruntowej w drodze rokowań PDF
114/2018 08.10.2018 w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczenica PDF
115/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego i gospodarczego w miejscowości Pieniężnica 56 PDF
116/2018 15.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
117/2018 22.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
118/2018 30.10.2018 w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego PDF
119/2018 30.10.2018 w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego PDF
120/2018 30.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2017-2027 PDF
121/2018 31.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
122/2018 07.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
123/2018 12.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
124/2018 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica PDF
125/2018 14.11.2018 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rzeczenica na 2019 rok PDF
126/2018 26.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
127/2018 27.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDF
128/2018 27.11.2018 w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych w Urzędzie Gminy Rzeczenica. PDF
129/2018 3.12.2018 w sprawie organizacji Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Rzeczenica PDF
130/2018 4.12.2018 w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rzeczenicy PDF
131/2018 5.12.2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rzeczenica PDF
132/2018 5.12.2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i inwestycji PDF
       
134/2018 5.12.2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej PDF

 

Wytworzył:
Tomasz Ginda
(2018-01-03)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2018-01-03 13:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bieńkowska
(2018-12-11 12:16:09)
 
 
ilość odwiedzin: 640988

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X