☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


 Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.


Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym Urzędzie, albo elektronicznie (przez Internet).


Aby się zameldować w urzędzie przygotuj:

 • formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na jednej kartce. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adresy znajdziesz poniżej); Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę);

 • dowód osobisty lub paszport;

 • dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem przynieś dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.

 • Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie, a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

 

Aby zameldować się przez Internet:

musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a ich lista się wydłuża). Założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

 •     dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)

 •    dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)

 •    w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa)

 • Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia).

   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3

 

Opłaty

Zameldowanie jest bezpłatne.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).
Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
Opłatę możesz zrobić:

 •    kartą płatniczą,

 •    przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Gminy w Rzeczenicy: nr konta 73 9326 00069031 3009 0000 0000

 


Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu zameldowany. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - otrzymasz zaświadczenie. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z poźn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zgloszenie zameldowania na pobyt staly
(707 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-06-03)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-06-03 15:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zgloszenie zameldowania na pobyt czasowy
(685 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-06-03)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-06-03 15:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pełnomocnictwo
(35 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(19 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 10:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 14:11:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483