☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Bocian w kole utworzonym przez drzewo słońce i wodę

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Uwagi:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

  1.  w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

  2.  w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1397),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

  • dowód osobisty lub paszport

  • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

 

plik pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
(676.31 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-06-03)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-06-03 15:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
(541.59 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-06-03)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-06-03 15:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo
(35.91 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2018-07-05 13:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:

plik docx - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(19.79 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-11-26 14:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2015-10-16)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2015-10-16 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-11-25 09:21:32)
 
 
liczba odwiedzin: 1447165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X