☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3


Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania)

 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł (oprócz zwolnionych z tego obowiązku wstępnych, zstępnych, powinowatych)

 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona  

 • Opłatę można wpłacić na nr konta Urzędu Gminy w Rzeczenicy 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy, w sprawach skomplikowanych termin można wydłużyć.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.);

 


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • podanie

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),

 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (tylko w przypadku zameldowania na pobyt stały lub czasowy),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa,

 • w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgłoszenie pobytu stałego
(166 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgłoszenie pobytu czasowego
(144 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-06-05)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(19 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 11:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-05 13:56:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483