☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Żeby uzyskać dane z rejestru mieszkańców lub rejestru cudzoziemców pobierz wniosek następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwienia sprawy (adres znajdziesz poniżej).

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i decyzje innych organów);

 • dokument, który potwierdza Twój interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, musisz przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Pamiętaj, w tym przypadku informacje dotyczące osoby możesz uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

 • dowód opłaty za udostępnienie danych;

 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Gminy w Rzeczenicy

 • prześlij pocztą;

 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego.


Opłaty:

 • za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Rzeczenicy lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Rzeczenicy - 31 zł; nr konta: 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000. Tę opłatę możesz wnieść kartą płatniczą bezpośrednio przy składaniu wniosku lub dokonać przelewu na wskazane powyżej konto. Możesz również zapłacić na poczcie lub w dowolnym banku;

 

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł; nr konta:. 73 9326 0006 9031 3009 0000 0000. Tę opłatę możesz uiścić  gotówką - w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczenicy w kiosku lub bezpośrednio przy składaniu wniosku możesz zapłacić kartą płatniczą.

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
  Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020 poz.1546).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Tryb odwoławczy


W przypadku wydania decyzji odmownej możesz się odwołać do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostępnienie danych
(352 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-09-17)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-09-17 13:04:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(19 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-26 14:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 12:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-11-25 09:35:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483