☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Bocian w kole utworzonym przez drzewo słońce i wodę

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr wyborców ? wpis do rejestru wyborców


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Ewidencja ludności
Biuro nr 3

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Rzeczenica bez zameldowania na pobyt stały

  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Rzeczenica

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Rzeczenica pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Rzeczenica

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt Gminy Rzeczenica jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Rzeczenica należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)
W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.


Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754)
Wymagane wnioski i dokumenty:

  •  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

  •  kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy

  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Załączniki

  • Wniosek i deklaracja

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Rzeczenicę

 

plik docx - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
(12.56 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-07-17)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2018-07-23 14:57:05)
Ostatnio zmodyfikował:

plik docx - Deklaracja zawierajaca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców Deklaracja zawierajaca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
(12.17 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2018-07-17)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2018-07-23 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:

plik docx - Klauzula dotyczaca ochrony danych osobowych Klauzula dotyczaca ochrony danych osobowych
(14.07 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-11-26)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-11-26 14:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2015-10-16)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2015-10-16 14:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kacper Meironk
(2020-09-18 14:08:23)
 
 
liczba odwiedzin: 1447203

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X