☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rzeczenica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Wydział/Jednostka prowadząca

Ewidencji Ludności pokój nr 3Wymagane dokumenty

  • wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia netto 
    z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/,
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu netto uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,
  • w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Rzeczenica.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr.3 Ewidencja Ludności 
w poniedziałki od 8:00- 16:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:15- 15:15

 

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

Podstawa prawna

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144 ze zm.) oraz §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Inne informacje

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego
w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota 1/21 najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż
w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensacyjnego.
(183 KB)
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
(2020-09-17)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-09-17 13:04:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Waszewska
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-10-16 14:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-09-18 10:52:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1481483