Informacje o środowisku i jego ochronie

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Gminy w Rzeczenicy przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Gminy Rzeczenica.

Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1249).

 

Publicznie dostępny wykaz danych - wyszukiwanie kart informacyjnych

Publiczny dostępny wykaz danych

Podstawowe informacje o wykazie:

Karty typu A

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

 • Inne dokumenty
Wytworzył:
Beata Montusiewicz
(2018-08-28)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-08-29 08:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rochmińska Ewa
(2022-05-04 15:22:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki