Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica

Urząd Gminy Rzeczenica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bieńkowska.
 • E-mail: informatyk@rzeczenica.pl
 • Telefon: 598331722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy nie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Ułatwienia

 • przełącznki rozmiaru tekstu
 • nawigacja po stronie klawiaturą
 • zmiana kontrastu
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 63 KB
Wytworzył:
Maria Gawrońska
(2021-03-30)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2021-03-30 12:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2022-03-21 13:24:02)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres 2021-2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 203 KB
Wytworzył:
Marcin Szulc
(2021-12-06)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2022-03-21 13:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2022-03-21 13:56:44)
Wytworzył:
Małgorzata Bieńkowska
(2020-09-20)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2020-10-09 08:12:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2022-02-10 14:43:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki