Dostęp do Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzeczenica jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Rzeczenica w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica;
  • przesłać  faxem na numer +48 59 833 17 22;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@rzeczenica.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP → wniosek ePuap. Adres skrytki /r1me2w72jc/skrytka
Wytworzył:
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-07-17 12:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2018-07-17 13:45:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki