Sołectwo Olszanowo

 

Terenem działania sołectwa są wsie:

OLSZANOWO, GARSK, GRODZISKO

 

Sołtysem jest: TOMASZ NOWAK tel.: 668 186 397

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Barbara Nowak;

 2. Jadwiga Zembrzycka;

 3. Wioletta Nowak;

 4. Marcin Narloch;

 5. Anna Janczak;

 6. Mariola Dudek;

 7. Józef Choma;

 8. Rozalia Pukownik.

 

 

STATUT SOŁECTWA OLSZANOWO

 

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1

 1. Ogół mieszkańców sołectwa Olszanowo stanowi samorząd mieszkańców wsi.

 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi : sołectwo Olszanowo.

§ 2

 1. Sołectwo Olszanowo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Rzeczenica.

 2. Samorząd mieszkańców sołectwa Olszanowo działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591) z 2001r. z późn. zm.

 • na podstawie statutu gminy Rzeczenica

 • na podstawie niniejszego statutu

 1. Terenem działania sołectwa Olszanowo jest wieś Olszanowo, Garsk, Grodzisko.

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania.

§ 3

 1. Samorządowymi władzami sołectwa są:
 • zebranie wiejskie,

 • sołtys,

 • rada sołecka.

 1. Zebranie wiejskie powołuje komisje doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

§ 4

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

 2. Sołtys jest organem wykonawczym.

 3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa, składa się 3 – 9 osób.

 4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

 5. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb.

§ 5

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

§ 6

Zadania, o których mowa w § 5 sołectwo realizuje poprzez:

 • podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

 • opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

 • współpraca z radami z terenu sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami, dyżurów,

 • występowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta w sprawach, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa.

§ 7

 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:
 • wybór i odwołanie sołtysa,

 • wybór i odwołanie rady sołeckiej,

 • uchwalenie rocznych planów finansowych,

 • podjęcie czynów społecznych na rzecz sołectwa,

 • wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców.

 1. Zebranie wiejskie opiniuje:
 • projekt uchwały rady gminy i zarządzeń wójta w sprawach dot. sołectwa,

 • planów zagospodarowania przestrzennego,

 • lokalizację zakładów, których działalność może być uciążliwa dla mieszkańców,

 • zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa,

 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8

 1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa przez 4 lata.

 2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 9

 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
 • zwoływanie zebrań wiejskich,

 • zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

 • działania stosowane do wskazań zebrania wiejskiego,

 • reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,

 • uczestniczenie w naradach sołtysów,

 • wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

 • sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.

 1. Sołtys realizuje również obowiązki wynikające z przepisów obowiązującego prawa dotyczące:
 • poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz poboru innych należności pieniężnych od mieszkańców sołectwa,

 • doręczanie mieszkańcom nakazów płatniczych oraz upomnień na należności pieniężne ustalone przez wójta,

 • przestrzegania wykonania obowiązku meldunkowego oraz obowiązków wynikających z przepisów porządkowych obowiązujących na terenie gminy.

 1. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

 2. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

 3. Na sesji rady gminy sołtysowi przysługuje  prawo z występowania z głosem doradczym. Może również  zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 10

 1. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

 2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.

 3. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

 • przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał,

 • zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.

 1. inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i ich mieszkańców.

 2. Radni z sołectwa mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Sołeckiej.

 

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 11

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 12

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

 • z własnej inicjatywy,

 • z inicjatywy rady sołeckiej,

 • na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

 • na wniosek rady gminy lub wójta.

§ 13

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

 2. Zebranie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostaną o nim powiadomieni co najmniej na 3 dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

§ 14

 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.

 2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu,

 • w przypadku zebrania zwołanego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej przy obecności 1/10 osób uprawnionych do głosowania; w przypadku braku w drugim terminie quorum następne zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni ,

 • w przypadku zebrań zwołanych w innym celu niż określone powyżej - niezależnie od liści osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwały podejmowane w drugim terminie są wiążące.

 2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

 

Rozdział V

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 15

 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. Oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

 2. Zarządzenie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 3 dni przez wyznacza datą zebrania.

§ 16

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie od 3 – 5 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

 2. Do zadań komisji należy:

 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 • przeprowadzenie głosowania,

 • ustalenie wyników wyborów,

 • ogłoszenie wyników wyborów,

 • sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§ 17

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej.

 3. Za wybrana uważa się osobę, która w głosowaniu otrzymała największą ilość głosów.

§ 18

Wyboru lub odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 19

 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

 2. Zebranie w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej w całości lub poszczególnych czł0nków rady zwołuje wójt.

 3. Wnioski o odwołaniu mogą być kierowane do rady gminy bądź do wójta.

 4. O odwołaniu mogą występować:

 • Rada Gminy

 • Wójt

 • mieszkańcy sołectwa (lista z podpisami 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania).

 1. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa.

            Sołectwo może ubiegać się o przyznanie w danym roku budżetowym środków na realizację zadań gospodarczych, inwestycyjnych na podstawie złożonego wniosku do Wójta Gminy Rzeczenica w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 20

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy przez:
 • dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji,

 • dokonywanie lustracji sołectwa,

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa.

 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt, jeżeli uzna uchwałę sołectwa za sprzeczną sprawę powinien wstrzymać jej realizację.

 2. Wójt Gminy może upoważnić pracowników urzędu  do przeprowadzenia kontroli działalności sołectwa, w kontrolach tych bierze udział sołtys oraz przedstawiciel rady sołeckiej.

 3. Działalność finansową sołectwa nadzoruje skarbnik gminy.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 21

Podstawowe dokumenty z działalności sołectwa tj. protokoły, uchwały i wnioski zebrania wiejskiego przechowywane są na stanowisku sekretarza gminy bądź wyznaczonego pracownika w urzędzie gminy.

§ 22

Zmiana statutu wymaga podjęcia przez radę gminy uchwałę o zmianie statutu sołectwa Olszanowo.

 

Wytworzył:
Danuta Fijałkowska
(2015-03-11)
Udostępnił:
Małgorzata Bieńkowska
(2015-03-11 13:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kacper Meironk
(2020-09-25 08:58:10)