Zadania i kompetencje wójta

 Marcin Szulc Wójt Gminy

Marcin Szulc 
Wójt Gminy Rzeczenica 


  Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica 
I piętro, pokój nr 16 (wejście przez sekretariat)

Telefon:  59 83 31 722
Tel.kom. 604 088 331
Fax:  59 83 31 722 
E-mail:  wojt@rzeczenica.pl


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: w godzinach 10.00 - 12.00 
środa: w godzinach 11.00 - 15.00

Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
  • w każdy poniedziałek od godz.15.30 do godz. 16.30, przy czym po godzinie 16.oo na podstawie wcześniejszych zapisów, prowadzonych w sekretariacie urzędu. Zapisu można dokonać osobiście, listownie, poczta elektroniczną lub tradycyjną najpóźniej do godz. 12.oo w dniu przyjęć;
  • w miarę możliwości codziennie w godzinach pracy urzędu.
 2. Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 3. Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków jest inspektor d/s obsługi rady gminy Ewa Rochmińska.

 
Zakres zadań i kompetencji wójta:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. wydaje, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisy porządkowe w formie zarządzenia,
 3. przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
 4. określa sposób wykonywania uchwał,
 5. wykonuje uchwały Rady Gminy,
 6. gospodaruje mieniem komunalnym,
 7. przygotowuje projekt budżetu,
 8. wykonuje budżet,
 9. ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu,
 10. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. upoważnia swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 13. przedkłada uchwały Rady Gminy organom nadzoru,
 14. odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 15. reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 16. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje Radzie Gminy,
 17. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,
 18. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulamin organizacyjny urzędu, regulamin pracy urzędu i inne regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w urzędzie,
 19. koordynuje pracę komórek organizacyjnych urzędu,
 20. uczestniczy w pracach związków międzygminnych oraz wykonuje zadania wynikające z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 21. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pozostaje w kontakcie z terenowymi organami tej władzy,
 22. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 23. podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy,
 24. podpisuje umowy i porozumienia w imieniu gminy,
 25. załatwia wnioski oraz interpelacje radnych,
 26. gospodaruje funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 27. powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia swojego zastępcę,
 28. występuje z wnioskiem do rady o powołanie i odwołanie sekretarza i skarbnika,
 29. wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 30. jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
 31. powołuje pełnomocnika odpowiedzialnego za realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 32. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 33. określa politykę kadrową i płacową w Urzędzie,
 34. dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 35. zatwierdza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników samorządowych,
 36. pełni nadzór nad pracą tajnej kancelarii,
 37. wykonuje czynności związane z promocją gminy,
 38. sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej,
 39. prowadzi sprawy z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 40. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.
 41. sprawuje kontrolę wewnętrzną, dotyczącą działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.


 

Wytworzył:
Małgorzata Bieńkowska
(2015-01-15)
Udostępnił:
Bieńkowska Małgorzata
(2015-01-15 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieńkowska Małgorzata
(2019-09-18 14:09:24)